Villkor

Gällivare Textils köpvillkor tillämpar konsumentköplagen (SFS 1990:932) och distansavtalslagen (SFS 2005:59).
Kunduppgifter
Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits vid beställningstillfället är korrekt. För beställare under 18 år krävs målsmans godkännande. Beställning i annan persons namn utan dennes medgivande polisanmäls.
Priser
Alla priser är inklusive svensk moms och anges i första hand i SEK. Priset som gäller vid beställningstillfället gäller även vid fakturerningstillfället, oavsett om priserna förändras efter att beställningen gjorts. Priset som gäller är det som står på produktsidorna, om inte annan överenskommelse gjorts med kunden. Vi reserverar oss för felpublicerade priser.
Betalning
Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Betalning görs mot postförskott, faktura för avtalskunder alternativt kortbetalning via Internet. Vi använder PayFuncs betalsystem (payfunc.com), vilket möjliggör betalning med Visa och MasterCard.
Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen. Gällivare Textil reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Gällivare Textil att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks.
Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.
Felaktig Information
Vi förbehåller oss för fel i information och specifikationer, på samtliga förekommande produkter på vår webbplats. Vi kan ej heller garantera att en bild återger varans exakta utseende.
Leveranser
Normal leveranstid är 3-7 dagar men vid hög orderingång eller beställning av vissa produkter kan leverans ske lite långsammare. Är någon av de varor Du beställt slut på lager meddelar vi dig detta snarast möjligt, och ger dig uppgift om leveranstiden. Vi förbehåller oss även rätten att neka leverans p g a vår eller leverantörens lagersituation, eller om vi av någon annan anledning inte godkänner beställningen. Vi meddelar kunden (via e-post eller telefon) ifall sådana situationer uppstår. Om Du som kund anser att leverans dröjer så länge att Du önskar avbeställa produkten i fråga, är det Ditt ansvar att ordern avbeställs innan leverans sker, enligt dessa köpvillkor. Om en vara skadats i transporten, ska detta anmälas till transportören (Posten) vid mottagandet. Dold skada ska anmälas till transportören (Posten) inom 7 dagar.
Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Gällivare Textil lider ekonomisk skada, polisanmäls. Gällivare Textil friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Gällivare Textils sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.
Ändring av beställning
Du kan fram till det att din order levereras från oss förändra din order utan extra kostnad (förutom prisskillnaden mellan varorna). Detta gäller dock inte om varan är en specialbeställning. Det pris som gäller är det som är aktuellt vid tillfället för ändringen. Vi ber dig att kontakta oss vid eventuell ändring.
Avbeställning
Du kan utan kostnad avbeställa en order fram till det att ordern levereras från oss, om ordern inte är en specialbeställning.
Outlösta postförskotts-paket
Du förbinder dig att lösa ut beställda varor. Om postförskottet ändå inte löses ut, debiteras Du för våra fraktkostnader både till och från dig samt en hanteringskostnad på 150 kr (inkl moms). Då skäl finns debiteras kund även för produkternas värdeminskning. Alla obetalda skulder drivs in med hjälp av ett inkassoföretag. Kunden debiteras självkostnadspris för indrivningsförfarandet.
Retur och ångerrätt
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Gällivare Textil på telefon +46 (0) 970-12900, via e-post info@gallivaretextil.com eller via vår hemsida www.gallivaretextil.com och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Gällivare Textil skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Gällivare Textil har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Gällivare Textil förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Gällivare Textil för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.
Om en vara är transportskadad skall Gällivare Textil kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.
Force Majure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, befrias Gällivare Texil från sina förpliktelser att fullgöra dessa villkor.
Personuppgifter
Personuppgifterna du lämnar till oss används för att vi ska kunna ge dig en fullgod service och fullgöra vår del av avtalet. Uppgifterna kan också komma att användas för vår marknadsföring, t.ex. för utskick av ny katalog eller erbjudanden. De av dig lämnade uppgifterna kommer endast att användas av Gällivare Textil. Du har rätt att en gång per år genom skriftlig begäran få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Givetvis har du rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter om dig. Du kan även själv ändra dina uppgifter på webbsidan när du är inloggad.
 

Varukorgen

Du har inga varor i din varukorg.